• Onbezorgd boodschappen doen dat wil iedereen toch?

  Onbezorgd boodschappen doen dat wil iedereen toch?

 • Samen sterker

  Samen sterker

 • Financieel gezond!

  Financieel gezond!

 • Beter, daar gaan we samen voor.

  Beter, daar gaan we samen voor.

Privacy & Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden
 
De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Hoewel alle informatie met de grootste zorg is samengesteld, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. De op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Gebruik van deze informatie geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
 
Op de website kan, ondermeer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Lubbers bewind & beheer niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid, rechtmatigheid of actualiteit. Lubbers bewind & beheer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
 
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk en/of intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Lubbers bewind & beheer enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te verveelvoudigen, te verspreiden, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook.
 
Informatie die per e-mail of deze website via internet naar Lubbers bewind & beheer wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.
 
Lubbers bewind & beheer zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot de website kan niet leiden tot schadevergoeding door Lubbers bewind & beheer aan de wederpartij. Lubbers bewind & beheer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.
 
Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, het privacy statement en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.