• Onbezorgd boodschappen doen dat wil iedereen toch?

  Onbezorgd boodschappen doen dat wil iedereen toch?

 • Samen sterker

  Samen sterker

 • Financieel gezond!

  Financieel gezond!

 • Beter, daar gaan we samen voor.

  Beter, daar gaan we samen voor.

klachtenprocedure

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
 
De organisatie: Lubbers bewind en beheer thodn Budgetteer Borger-Odoorn
 
Bewindvoerder: degene die het bewind uitvoert en rekening en verantwoording aflegt over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen
 
Cliënt: een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld 
en de organisatie is benoemd tot bewindvoerder
 
Bezwaar: mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening 
van de organisatie
 
Klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende 
uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie. 
 
Artikel 2 
Deze klachtenregeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van klachten, voor aangekondigd, door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. 
 
Artikel 3
Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij binnen een maand na dagtekening van de schriftelijke bevestiging een klacht indienen. 
 
Artikel 4
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener
- de dagtekening
- een omschrijving waartegen de klacht gericht is Klachten die niet gedagtekend zijn, worden gedagtekend op dag van ontvangst.
 
Artikel 5
5.1
Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken behandeld door de bewindvoerder, echter met inachtneming van het volgende:
a. de bewindvoerder of diens vervanger hoort de cliënt, 
b. de bewindvoerder of diens vervanger lost de klacht zo mogelijk op door bemiddeling en 
    deelt het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de cliënt. 
 
5.2
De bewindvoerder of diens vervanger gaat na of de gedraging waarover is geklaagd: 
a. in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling, 
b. in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden 
    heeft, 
c. en/of na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is. 
 
5.3 
De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het 
onderzoek naar de klacht, mogelijk aangevuld met verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of worden ondernomen. 
 
5.4 
Indien een klacht in de opvatting van de klager niet naar behoren is afgehandeld, kan de klager zich wenden tot de toezichthoudende kantonrechter. 
 
Artikel 6
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:
a. de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend
b. de klacht anoniem is
c. het feit waarover geklaagd wordt langer dan 3 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden
Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager binnen een termijn van drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld. 
Indien de klager het hier niet mee eens is, kan de klager zich wenden tot het kantongerecht dat het bewind heeft ingesteld. 
 
Artikel 7
Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.
 
Artikel 8
Als de klacht is opgelost of afgedaan, legt de bewindvoerder of diens vervanger de wijze waarop dat is gebeurd vast op het klachtenformulier. 
 
Artikel 9
Deze regeling treedt in werking op 01-09-2014 en geldt voor onbepaalde tijd.