• Onbezorgd boodschappen doen dat wil iedereen toch?

  Onbezorgd boodschappen doen dat wil iedereen toch?

 • Samen sterker

  Samen sterker

 • Financieel gezond!

  Financieel gezond!

 • Beter, daar gaan we samen voor.

  Beter, daar gaan we samen voor.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Cliënt: De persoon die door de rechter onder beschermingsbewind wordt gesteld of vrijwillig een overeenkomst tot budgetbeheer of budget coaching met Lubbers bewind en beheer heeft afgesloten.

2.    Opdrachtnemer: Lubbers bewind en beheer, Postbus 96, 9530AB Borger is het kantoor dat zich bezighoudt met de uitvoering van het meerderjarigenbewind, het budgetbeheer of de budgetcoaching ten behoeve van de cliënt.

 

Artikel 2: Algemeen

1.    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende bewindvoering, budgetbeheer of budgetcoaching. Deze algemene voorwaarden worden door de opdrachtnemer en de cliënt schriftelijk ondertekend.

 

Artikel 3: Informatie en registratie

1.    Opdrachtnemer neemt de persoonsgegevens van de cliënt op in de persoonsregistratie van opdrachtnemer.

2.    Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

3.    Opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg  voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

4.    De bewindvoerder / budgetbeheerder is in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van relevante informatie met derden.

 

Artikel 4: Werkzaamheden opdrachtnemer

1.    De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

-          Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen

-          Opstellen van een begroting (inkomsten & uitgaven)

-          Opstellen van een plan van aanpak

-          Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties en instellingen

-          Wijzigen van gegevens bij instanties en instellingen

-          Openen van een beheer- en leefgeldrekening op naam van de cliënt

-          Aanvragen relevante toeslagen

-          Aanvragen kwijtschelding/vermindering lokale belastingen

-          Doorbetalen van de vaste lasten zoals in het plan van aanpak opgenomen

-          Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan

-          Maandelijks inzicht geven in inkomsten en uitgaven

-          Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (Box 1)

-          Afleggen jaarlijkse verantwoording aan de rechtbank bij beschermingsbewind

2.    Er wordt door de opdrachtnemer geen schuldregeling gedaan. Wel zal de opdrachtnemer cliënt doorverwijzen en begeleiden naar de betreffende instantie.

3.    Indien er werkzaamheden zijn waarvoor gespecialiseerde kennis nodig is, dan kan de opdrachtnemer een derde inschakelen.

4.    De werkzaamheden voor beschermingsbewind worden gedaan volgens de richtlijnen die door de kantonrechter worden gesteld.

 

Artikel 5: Plan van Aanpak

1.    Opdrachtnemer stelt samen met de cliënt dan wel de ondersteuner van de cliënt een plan van aanpak op. De inkomsten en vaste en varabele uitgaven van de cliënt vormen hiervoor de basis.

2.    Bij het opstellen van het plan van aanpak dienen de inkomsten en vaste en variabele uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn.

3.    Bij het opstellen van het plan van aanpak dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van de bewindvoering, het budgetbeheer of de budgetcoaching, de vaste lasten en de noodzakelijke (verplichte) verzekeringen(ziektekosten- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de bewindvoerder / budgetbeheerder hiervoor gereserveerd.

4.    Indien de bewindvoerder / budgetbeheerder en de cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het plan van aanpak, bepaalt de bewindvoerder / budgetbeheerder de inhoud van het plan.

5.    In het plan van aanpak kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de bewindvoerder / budgetbeheerder en cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen. Bij onder bewindstelling behoud opdrachtnemer zich het recht voor om bij gewijzigde omstandigheden het plan aan te passen.

 

Artikel 6: Verplichtingen cliënt

1.    Bij aanvang van de bewindvoering / het budgetbeheer draagt de cliënt er zelf zorg voor de betaling van al zijn vaste of variabele lasten tot het moment dat alle inkomsten gestort worden op de beheerrekening. Bij onduidelijkheid hierover wordt overleg gepleegd met opdrachtnemer over wie zorg draagt voor welke betaling.

2.    De cliënt geeft bij onder bewindstelling / budgetbeheer volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen evenals van zijn vermogen en het saldo van alle bank-rekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

3.    De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële situatie direct aan opdrachtnemer mede te delen.

4.    De cliënt blijft bij budgetbeheer steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen.

5.    De cliënt verplicht zich aan opdrachtnemer om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat opdrachtnemer hierover vooraf instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bankrekening.

6.    De cliënt stuurt alle relevante correspondentie wekelijks door naar opdrachtnemer, zodat een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt alle instanties waar cliënt betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks naar de opdrachtnemer te zenden.

7.    Cliënt dient bereikbaar te zijn. Dit mag telefonisch, schriftelijk, per mail of per fax zijn.

8.    Er zal door cliënt, op welke wijze dan ook, geen beledigingen, bedreigingen of ander soortgelijke gedragsuitingen naar opdrachtnemer en/of medewerkers gedaan worden.Artikel 7: Kosten

 

Beschermingsbewind

1.    Kosten voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren  (LOVCK) . De tarieven staan vermeld op www.lubbersbewindenbeheer.nl

2.    Griffiekosten komen voor rekening van de cliënt en worden doorbelast.

3.    De vergoeding aan de opdrachtnemer wordt maandelijks ten laste van de beheerrekening gebracht. De hoogte is verder afhankelijk van de gezinssamenstelling.

4.    Indien de cliënt niet aan zijn verplichtingen voldoet, waardoor de opdrachtnemer de vergoeding niet kan incasseren, zullen de in redelijkheid gemaakte incassokosten voor rekening van de klant komen.

5.    Voor gemaakte kosten buiten de vergoeding zal de opdrachtnemer een verzoek indienen bij de kantonrechter.

6.    Indien de kosten bij een derde in rekening kunnen worden gebracht zal opdrachtnemer dit in samenwerking met of voor de cliënt uitvoeren.

 

Budgetbeheer en budgetcoaching

7.    De tarieven voor budgetbeheer en budgetcoaching staan vermeld op www.lubbersbewindenbeheer.nl.  

8.    De vergoeding aan de opdrachtnemer wordt maandelijks ten laste van de rekening van de cliënt gebracht. De hoogte is verder afhankelijk van de gezinssamenstelling.

9.    Indien de cliënt niet aan zijn verplichtingen voldoet, waardoor de opdrachtnemer de vergoeding niet kan incasseren, zullen de in redelijkheid gemaakte incassokosten voor rekening van de klant komen.

10.  Kosten voor niet afgesproken, maar wel gewenste of noodzakelijke werkzaamheden worden separaat in rekening gebracht bij cliënt.

11.  Indien de kosten bij een derde in rekening kunnen worden gebracht zal opdrachtnemer dit in samenwerking met of voor de cliënt uitvoeren.

 

Artikel 8: Bankrekeningen

1.    De opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk een bankrekening (beheerrekening) en indien nodig een leefgeldrekening openen. Dit zelfde geldt voor budgetbeheer, wanneer de cliënt de opdrachtnemer gemachtigd heeft. De rekening staat op naam van cliënt en zal beheerd worden door opdrachtnemer.

2.    Op het bankrekeningnummer zullen alle inkomsten en uitgaven van cliënt beheerd worden. Het leefgeld wordt wekelijks of in overleg maandelijks overgemaakt.

3.    Op deze bankrekeningen is geen roodstand mogelijk, noch op de beheerrekening, noch op de leefgeldrekening.

 

Artikel 9: Klachtenregelement

1.    Indien er klachten of bezwaren zijn tegen opdrachtnemer en/of medewerkers dienen in eerste instantie gehandeld te worden volgens de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde klachtenreglement.

2.    Het klachtenreglement wordt door de opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1.    Indien er sprake is van een omstandigheid – waaronder begrepen een nalaten – welke leidt tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van opdrachtnemer komt.

2.    Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen.

3.    De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door het verzwijgen van relevante informatie door cliënt schade wordt geleden door cliënt. Ook is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitgesloten indien de cliënt financiële verplichtingen aangaat zonder medeweten van de opdrachtnemer.

 

Artikel 11: Einde Beschermingsbewind

1.    Beschermingsbewind eindigt door overlijden, opzegging, opheffing of benoeming van een opvolgend bewindvoerder. In dat geval draagt opdrachtnemer alle onder hem berustende vermogensbestanddelen, lijst van alle instanties waar de cliënt mee te maken heeft en de relevante onderliggende stukken over aan de cliënt dan wel de opvolgend bewindvoerder. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na de datum van beschikking.

2.    Opdrachtnemer stelt alle betrokken instanties schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van zijn bevoegdheid onder vermelding van waar deze instantie in het vervolg haar correspondentie naar toe dient te sturen.

3.    Opdrachtnemer stelt een eindrekening en verantwoording op betreffende de periode na de laatst afgelegde verantwoording aan de rechtbank. Opdrachtnemer  stuurt deze binnen de door de rechtbank bepaalde termijn toe aan de rechtbank en aan de cliënt en indien van toepassing aan de opvolgend bewindvoerder.

4.    Opdrachtnemer is niet verplicht het complete dossier aan de cliënt over te dragen.

5.    Opdrachtnemer is verplicht al datgene te doen wat niet zonder nadeel voor de rechthebbende kan worden uitgesteld.

 

Artikel 12: Einde Budgetbeheer of Budgetcoaching

1.    De opdrachtnemer kan de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

-          de cliënt overlijdt;

-          de cliënt verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt of weigert inlichtingen te verstrekken en medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst;

-          de cliënt tekort blijft schieten in het nakomen van de één of meerdere verplichtingen, ondanks schriftelijk ingebrekestelling;

-          als de verhoudingen tussen de opdrachtnemer en de cliënt verstoord zijn en niet tot overeenstemming kunnen komen;

-          de cliënt de opdrachtnemer onjuist bejegent of bedreigd.

2.    De cliënt kan de overeenkomst tussentijds beëindigen, door schriftelijke opzegging en een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen. De overeenkomst eindigt op de laatste dag van de maand.

3.    In geval er sprake is van een zodanig zwaarwichtige reden, eveneens de opzegtermijn van drie  maanden, tenzij een dringende, door opdrachtnemer onverwijld mee te delen reden onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigt.

4.    De opdrachtnemer zal na de beëindiging zorg dragen voor een normale en correcte afwikkeling van de werkzaamheden.

 

Artikel 13: Slotbepalingen

1.    De administratie van opdrachtgever strekt, onverminderd de bevoegdheid van de cliënt tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de cliënt in het kader van het budgetbeheer verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.

2.    Opdrachtnemer kan in rechte ten bewijze van haar handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van door opdrachtnemer conform getekende uittreksels uit haar administratie.

3.    Op deze algemene voorwaarden en alle met opdrachtnemer afgesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

4.    Opdrachtnemer is bevoegd tegemoet te komen aan zwaarwegende onbillijkheden die zich bij de toepassing van deze regeling kunnen voordoen.

5.    Elke cliënt ontvangt tijdens het eerste persoonlijke contact een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Daarnaast worden deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden.

6.    De kwaliteitsverordening Branchevereniging BPBI kan worden aangehaald als ‘Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer’.

7.    Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01-09-2014 en gelden voor onbepaalde tijd.